Contacts

Kristina Jorge
Avon
212-282-5852
Kristina.Jorge@avonusa.com

Sweta Shah
CIVIC
856-305-4767
sweta.shah@civic-us.com